• آیکون راست ارائه محصولات با راندمان بالا جهت صرفه جویی در مصرف انرژیهای فسیلی ( به مقاله مقایسه فنهای HyBlade و AxiBlade مراجعه فرمایید)
  • آیکون راست ارائه محصولات با دوام تر جهت جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی ( به مقاله پارامتری بیش از IP مراجه فرمایید)
  • آیکون راست ارائه محصولات با آلودگی صوتی کمتر ( به مقاله مقایسه فنهای HyBlade و AxiBlade مراجعه فرمایید)
  • آیکون راست استفاده از سیستمهای الکترونیکی و جایگزینی آنها با مکاتبات کاغذی