• آیکون راست ارتقا مداوم دانش تیم داخلی شرکت و مجموعه های مرتبط با ما با تولید محتواهای علمی که به روشهای گوناگون ارائه مقالات و جلسات آموزشی حضوری و ... در سر لوحه تمامی فعالیت های شرکت مهر تهویه توس می باشد.
  • آیکون راست درصدی از استخدامهای خود را به استفاده از نیروهای کم سابقه اختصاص داده ایم تا با آموزش پرسنل تازه کار سهمی در ارتقا نیروهای مهندس و صنایع ایران داشته باشیم.
  • آیکون راست شرکت در کارهای خیرخوانه به صورت برنامه ریزیهای از پیش تعیین شده در طی برای هر سال پیش رو
  • آیکون راست ارتباط با مراکز آموزشی و مدارس برای آشنا نمودن کارآموزان و دانش آموزان با فیلدهای کاری صنایع در ایران و جهان